Anudan

Account Detail

Bank Name : Central Bank of India
Account No. : 3424094191
Branch Name and Place : Pipra
Name of Principal : Birendra Prasad
Name of Senior Teacher : Shankar Prasad
Code : 34014
Sr. No. Session Teaching / Non-Teaching Name Amount
12011-13 Birendra Prasad 245000.00
2 2011-13 Shankar Prasad 235000.00
3 2011-13 Pramod Kant Pathak 190000.00
4 2011-13 Ajali Ansari 180000.00
5 2011-13 Vijay Kumar Gupta 180000.00
6 2011-13 Brij Bhushan Singh 168000.00
7 2011-13 Upendra Kumar Pandey 145000.00
8 2011-13 Ram Tahal Ram 145000.00
9 2011-13 Kumari Nirmala 145000.00
10 2011-13 Shekh Nurullah 145000.00
11 2011-13 Arvind Kumar 145000.00
12 2011-13 Vijay Kumar 145000.00
13 2011-13 Awadh Kishor Singh 145000.00
14 2011-13 Harilal Prasad Kushwaha 145000.00
15 2011-13 Dhurva Pathak 145000.00
16 2011-13 Anamika Raj 145000.00
17 2011-13 Upendra Kumar Singh 175000.00
18 2011-13 Kameshwar Sah 130000.00
19 2011-13 Bhupendra Kumar Singh 110000.00
20 2011-13 Nurool Hoda 110000.00
21 2011-13 Anil Prakash 100000.00
22 2011-13 Rambabu Prasad Gupta 93000.00
23 2011-13 Awadh Kishor Prasad 93000.00
24 2011-13 Sanjay Kumar Gupta 93000.00
25 2011-13 Vijay Paswan 93000.00
26 2011-13 Binda Malik 85400.00
27 2011-13 Sanjay Kumar 93000.00
282011-13Manoj Ram80000.00